ما برای برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان و بازار با کمک توانمندی های واحد تحقیق و توسعه گلوبال شرکت حیات کیمیا، نیازها وعادات مصرف خانم های خانه دار ایرانی را بررسی نموده و با انجام پژوهش های میدانی و بازدید حضوری از منازل آنها توانستیم محصولی مورد انتظار آنها طراحی نماییم . با مصاحبه های حضوری رو در رو با تعداد زیادی خانم ، رایحه مورد پسند آنها را برای این محصولات برگزیدیم. در نهایت با انجام انواع تست های عملکردی از برآورده شدن انتظارات مصرف کنندگانمان اطمینان حاصل کردیم.