از بین بردن لک بستنی

بستنی‌های باقی‌مانده را تا جایی که ممکن است از روی لباس تمیز کنید. لباس را پشت و رو کرده و زیر آب سرد بگیرید تا لکه کمرنگ شود. مایع لباس شویی تست را برروی لک بستنی بریزید تا بطور کامل آن قسمت را بپوشاند، برای این کار می‌توانید از درب اندازه گیری استفاده کنید. لباس را بدون اینکه مایع لباس شویی از روی آن بریزد در داخل لباس شویی قرار دهید. اگر بگذارید که مایع لباس شویی برای مدتی روی لک لباس باقی بماند این کار باعث بهبود فرآیند شستشو می‌شود. می توانید از درب اندازه گیری استفاده کنید تا مطئمن شوید که از مایع لباس شویی به اندازه مناسب استفاده می‌کنید.فقط کافی است که در درب اندازه گیری به اندازه مناسب مایع لباس شویی بریزید و آن را برروی  لباس‌ها در داخل درام لباسشویی قراردهید. ماشین را برای شستشو برروی دور معمولی قراردهید، و دما را برروی بالاترین درجه حرارتی که برروی دستورالعمل شستشوی لباس نوشته شده تنظیم کنید. زمانیکه شستشوی ماشین پایان یافت، لباس ها را از داخل ماشین لباس شویی خارج کنید.